રાજકીય અખાડો / સૌરાષ્ટ્ર યુનિ.માં 30 વર્ષથી અડ્ડો જમાવીને બેઠેલા સિન્ડીકેટ સભ્યો થશે ઘર ભેગા, 6 સભ્યો રૂપાણી જૂથના

Saurashtra Uni. It has become a political arena, not of education

સૌરાષ્ટ્ર યુનિ. વિદ્યાનું નહિં પરંતુ રાજકીય અખાડો બની ગયું છે.સૌરાષ્ટ્ર યુનિ.માં કોઈ કારણસર સેનેટ ચૂંટણી જાહેર કરવામાં વિલંબ થતાં વિજય રૂપાણી જૂથના 6 સિન્ડીકેટ મેમ્બર ઘર ભેગા થશે. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ