ના હોય! / તમારા નામ અને સરનામાં જેવી માહિતીનું શું કરે છે Ola, Uber અને Rapido? જાણીને લાગશે ઝટકો

ride hailing apps ola uber rapido collects data personal informations advertising know more

સ્ટડીમાં જાણકારી મળી છે કે ગ્રેબટેક્સી, યોન્ડક્સ ગો અને ઉબર સૌથી વધારે ડેટા કલેક્ટ કરે છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ