સુવિધા / જો બાળકના નામનું કોઈ ડોક્યૂમેન્ટ નથી અને તેનું આધાર કાર્ડ બનાવવું હોય તો, આ એક દસ્તાવેજની મદદથી બની જશે

No document in the name of a child between 5 and 15 years old to get an Aadhaar Card made This document will work

બાળકનું આધાર કાર્ડ બનાવવા માટે જો તમારી પાસે માતા પિતા સાથે સંબંધ દર્શાવતો ડોક્યૂમેન્ટ હશે તો પણ આધાર કાર્ડ સરળતાથી બની જશે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ