તમારા કામનું / જાણો ITR 1 અને ITR 2ની વચ્ચે શું છે તફાવત? ખોટુ ફોર્મ ભરવા પર નોટિસ મોકલી શકે છે ઈનકમ ટેક્સ

Know what is the difference between ITR 1 and ITR 2 Income tax can send notice on wrong form filling

ITR 1 અને ITR 2ને બે આવકવેરા રિટર્ન ફોર્મોની વચ્ચે અંતર જાણવું ખૂબ જ જરૂરી છે. કારણ કે તમે ખોટા ITR ફોર્મનો ઉપયોગ કરી ITR ભરશો તો આવકવેરા વિભાગની નોટિસ પણ આવી શકે છે. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ