ના હોય! / શું ફ્રીજને ખુલ્લું મૂકવાથી બંધ રૂમમાં થઇ જાય છે AC જેવું કુલિંગ? જાણો શું કહે છે લૉજિક

if fridge door kept open for long time does it cool the room

Fridge and AC: ફ્રિઝ અને ACનું કામ અલગ અલગ છે. પરંતુ શું એક ફ્રિઝ ACની જેમ કામ કરી શકે છે? જો રૂમમાં ફ્રિઝને ખુલ્લુ મુકી દેવામાં આવે. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ