લાઇફસ્ટાઇલ / રૂમમાં હીટર યુઝ કરતા પહેલાં સાવધાન! કપલનું મોત, આટલી બાબતો ચોક્કસથી ધ્યાનમાં રાખજો નહીં તો...

Caution before using the heater in the room! Death of a couple, keep these things in mind otherwise...

શિયાળાની ઋતુ દરમિયાન હીટરનો ઉપયોગ કરવો ખૂબ જ સામાન્ય છે પણ જો હીટરનો યોગ્ય રીતે ઉપયોગ કરવામાં ન આવે તો મૃત્યુ પણ થઈ શકે છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ