ભરી દેજો / વેરો ભરતા વેપારીઓ ગુજરાત સરકારની આ યોજનાનો લઈ લેજો લાભ, જુઓ સરકારે શું આપી રાહત

benefits for Gujarat traders as per tax settlement scheme-2019

વેરો ભરી દીધો હોય પણ ભરવાપાત્ર વ્યાજની રકમની ભરવાની બાકી હોય તેવા વેપારીઓને મળશે વેરા સમાધાન યોજનાનો લાભ 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ