સાંઈ બાબાને ભગવાન નથી માનતા ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રી / સાંઈ બાબા ફકીર હોઈ શકે, ભગવાન નથી... ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રીએ શિયાળ અને સિંહનું ઉદાહરણ આપી જુઓ શું કહ્યું

Bageshwar Dham Dhirendra Shastri Sai Bhagwan Sai does not believe in God Dhirendra Shastri Video

બાબા બાગેશ્વર ફરી એકવાર પોતાના નિવેદનને લઈને ચર્ચામાં છે. આ વખતે ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રીએ સાંઈ બાબાને લઈને નિવેદન આપ્યું છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ