ના હોય! / વારંવાર ટોઈલેટ જવાના કારણે Amazonએ મહિલા કર્મચારીને નોકરીમાંથી કાઢી મુકી

Amazon just sacked a woman employee for taking too many bathroom breaks

Amazonએ પોતાની એક મહિલા કર્મચારીને વારંવાર ટોઈલેટ જવાના કારણે જોબમાંથી કાઢી મુકી છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ