તમારા કામનું / ધ્યાન રાખજો! હેલમેટ પહેરેલું હશે તો પણ થઈ શકે છે દંડ, બચવા માટે આટલું જાણી લો

You can be fined even if you are wearing a helmet, know this rule

ચલાણથી બચવા માટે હેલમેટ પહેરવું જ જરૂરી નથી પણ નિયમો અનુસાર યોગ્ય રીતે પહેરવું ફરજિયાત છે અને આમ ન કરવા પર ભારે દંડ પણ ભરવો પડી શકે છે. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ