જરૂરી વાત / ક્યાંક તમારા આધારકાર્ડથી તો નથી લેવામાં આવ્યાને ખોટા નંબરો? આ રીતે કરી લો ચેક

Wrong numbers not taken from your Aadhaar card somewhere Check this way

તમારા આધારકાર્ડથી કેટલા સિમ લેવાયાં? DoTના પોર્ટલથી જાણો

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ