ચોંકાવનારું / ક્ષમતા કરતા વધારે કેદીઓ કેદમાં રખાતા જેલની હાલત બદતર, આ મામલે દેશનું આ રાજ્ય ટોપ પર

Worse condition of jails keeping prisoners more than capacity, this state tops the country in this matter

દેશની જેલમાં તેની ક્ષમતા કરતા ૧,૨૮,૪૨૫ વધુ કેદી બંધ છે. જેલમાં ૪,૪૫,૬૦૯ કેદીને રાખવાની ક્ષમતા છે, જ્યારે ૫,૫૪,૦૩૪ કેદી જેલમાં બંધ છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ