વેક્સિન / ભારતમાં ક્યારથી મળશે વિદેશી રસી? ફાઈઝર, મોડર્ના અને જોનસને વેક્સિન આપવા બાબતે કહી આ વાત

When will foreign vaccine be available in India Pfizer, Moderna johnson and johnson

ભારતમાં ક્યારથી મળવા લાગશે ફાઈઝર, મોડર્ના અને જોનસનની વેક્સિન? જાણો ડિટેલમાં 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ