ગાઈડલાઈન / ગુજરાતમાં કોલેજો શરૂ કરવા ગાઈડલાઈન જાહેર, જાણો શું છે ગાઈડલાઈનમાં?

Unlock gujarat collage covid guideline

ગુજરાતમાં કોલેજો શરૂ કરવાને લઈને ગાઈડલાઈન જાહેર કરવામાં આવી છે પણ આ માટે ગાઈડલાઈન જાહેર કરવામાં આવી છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ