ઉત્તમ કાર્ય / CALL 14567 : સિનિયર સીટીઝનો આ નંબર યાદ કરી લો, કોઈપણ મદદની જરૂર હોય કરો દો કોલ

Remember this number of senior citizens, if you need any help please call

રાજ્યના સિનિયર સીટીઝનને ખાસ કરીને એકલવાયું જીવન જીવતા સિનિયર સિટીઝનની મદદ માટે સરકારે જાહેર કરી હેલ્પલાઇન

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ