જાણવા જેવું / રેડ-યલો કાર્ડ તો ઘણાં જોયાં પણ આ White Card એટલે શું? ફૂટબોલના ઇતિહાસમાં કરાઇ પ્રથમ વાર એન્ટ્રી

Red-yellow card seen a lot but what is this white card? A first entry in the history of football

પોર્ટુગલની નેશનલ પ્લાન ફોર એથિક્સ ઇન સપોર્ટ (પીએનઈડી)એ એક નવી પહેલ કરી છે, જે અનુસાર યલો અને રેડ કાર્ડની સાથે સાથે વ્હાઇટ કાર્ડનો પણ ઉપયોગ કરવામાં આવશે, આ કાર્ડ  'ફેર પ્લે' માટે દેખાડવામાં આવશે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ