તમારા કામનું / સોનામાં રોકાણ કરતાં રોકાણકારો હવે સરકારને પણ ભાગ આપવા થઈ જાઓ તૈયાર, આવક પર લાગી શકે આ ટેક્સ

now investors have to give a share to the government this tax can be levied on income

જો તમે સોનામાં રોકાણ કરી રહ્યા છો તો શક્ય છે કે ભવિષ્યમાં તમારે તેનાથી થતી આવક પર ટેક્સ ચૂકવવો પડશે. ભારતમાં તેને કેપિટલ ગેઈન ટેક્સના દાયરામાં લાવી શકાય છે.

Loading...