બીજા તબક્કાના મતદાનમાં બાકી સમય

14
Hours
49
Minutes

1:00 વાગ્યા સુધીમાં

29 % મતદાન નોંધાયું 

ગુજરાત ચૂંટણી 2022: સૌથી વધુ છોટાઉદેપુર જિલ્લામાં 33% મતદાન. સૌથી ઓછુ મહિસાગર,વડોદરા, અમદાવાદ જિલ્લામાં 27% મતદાન

તમારા કામનું / વીજળીબિલથી લઈને RBIનાં નિયમો સુધી, 1 ઓકટોબરથી થયા દેશમા 8 મોટા બદલાવ, તમારા ખિસ્સા પર પડશે સીધી અસર

new changes in country from 1st october

આ વર્ષે 1 ઓક્ટોબરથી દેશમાં મહત્વપૂર્ણ નાણાકીય ફેરફારો થવા જઈ રહ્યા છે. આની સીધી અસર તમારા ખિસ્સા પર પડશે. તેને જાણીલેવું તમારા માટે ખૂબજ જરૂરી છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ