પહેલ / સ્પીકરનો આદેશ, વિધાનસભામાં હવે દરેકને માત્ર અડધો ગ્લાસ પાણી આપો

Lucknow: UP Assembly decides to follow half glass water policy

ઉત્તર પ્રદેશ વિધાનસભામાં પાણી બચાવવા માટે એક નવી પહેલની શરૂઆત કરવામાં આવી છે, જેના હેઠળ અહીંયા તમામને અડધો ગ્લાસ પાણી આપવામા આવશે.

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ