કલાઈમેટ ચેન્જ / 15-20 વર્ષમાં જ ભારતમાં તબાહીનો ખતરો, ગરમી, પૂર, લૂ... 40 વૈજ્ઞાનિકોનો રિપોર્ટ જાણી હેબતાઈ જશો 

 india may face longer heat waves and heavy flooding says study ahead of 16th g20 summit

ભારતમાં ક્લાઈમેટ ચેન્જ પર નવો રિપોર્ટ દર્શાવે છે કે ક્લાઈમેટ ચેન્જ પહેલેથી જ G20 દેશોને અસર કરી રહ્યું છે. આ દેશોમાં,છેલ્લા 20 વર્ષમાં ગરમીથી થતા મૃત્યુમાં 15%નો વધારો થયો છે

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ