મહામંથન / ગ્રામ્ય વિસ્તારના દર્દીઓને આરોગ્ય સેવાના પૂરતા લાભ મળતા નથી, સરકારી હોસ્પિટલમાં તબીબોની ઘટ કેમ?

In government hospitals and health centers, 50 percent of doctors are vacant

સરકારી હોસ્પિટલો અને આરોગ્ય કેન્દ્રમાં 50 ટકા તબીબોની જગ્યા ખાલી છે. સરકારી જનરલ હોસ્પિટલ, સામૂહિક અને પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રમાં 12 હજારથી વધુ જગ્યાઓ ખાલી છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ