સચોટ માર્ગદર્શન / ધોરણ 10-12ની બોર્ડના લાખો વિદ્યાથીઓ માટે મહત્વના સમાચાર, ગુજરાત બોર્ડે ટોલ ફ્રી હેલ્પલાઇન નંબર જાહેર કર્યો

Important News for Millions of Std. 10-12 Board Students, Gujarat Board Announces Toll Free Helpline Number

ટોલ ફ્રી હેલ્પલાઇન નંબરઃ ૧૮૦૦ર૩૩પપ૦૦ પર 14 માર્ચથી બોર્ડના વિદ્યાર્થીઓ-વાલીઓ એક્સપર્ટ પાસેથી પરીક્ષા અંગેનું સચોટ માર્ગદર્શન મેળવી શકશે

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ