બજેટ 2021 / જે 4 રાજ્યમાં ચૂંટણી છે તેને લઈ સરકાર દ્વારા બજેટમાં કરી આ મહત્વની જાહેરાતો

important announcement was made in the budget regarding the 4 states which have elections

આગામી રાજ્યોમાં ચૂંટણીના કારણે પણ સરકાર બજેટના માધ્યમે પોતાની છબી બનાવી રહી છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ