હેલ્થ / આ લક્ષણો જોવા મળે તો ચેતી જજો, લોહીમાં પ્લેટલેટ્સ ઓછા થવા પર આટલી વસ્તુઓનું સેવન કરો

If these symptoms are seen, be careful, when there are low platelets in the blood, consume this foods

શરીરમાં પ્લેટલેટ્સની સંખ્યા ઓછી થવી એ ખતરાની ઘંટી સમાન છે. જો આપેલા લક્ષણો જોવા મળે તો ખોરાકમાં આટલી વસ્તુઓનું સેવન ચાલુ કરી દેજો.

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ