વિરોધ / 'સામાન લઈ જવાના રૂપિયા નથી તો મકાન ભાડે કેવી રીતે રાખીએ', ગૂજરાત વિદ્યાપીઠનું સ્ટાફ સાથે ઓરમાયું વર્તન, 120 પરિવારો રઝળતા

'If there is no money to carry goods, how can we rent a house', Gujarat Vidyapeeth misbehaved with the staff, 120 families...

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ દ્વારા સ્ટાફ સાથે ઓરમાયું વર્તન કરવામાં આવી રહ્યું છે. 120 જેટલા કર્મચારીઓને છુટા કરાયા બાદ વિદ્યાપીઠ દ્વારા સ્ટાફ ક્વાર્ટર ખાલી કરાવાતા કર્મચારીઓ મુશ્કેલીમાં મુકાઈ જવા પામ્યા છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ