તમારા કામનું / આવું વાહન જોતાં જ હેલ્મેટ પહેર્યું હશે તો પણ રોકી શકે છે પોલીસ, થશે મસમોટો દંડ

 if number plate of a vahicle has been changed then you can be fined

વાહનની નંબર પ્લેટ સરકારે નક્કી કરેલ ફોર્મેટને હિસાબે ન હોય તથા નંબર પ્લેટ બદલવામાં આવી હોય, તો મોટો દંડ થઈ શકે છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ