કામની ખબર / 31 માર્ચ પહેલા આધાર-પાન લિંક કરાવી લેજો નહીંતર 10000નો ફટકો, તરત મોકલો આ SMS

Get the Aadhaar page linked before March 31, otherwise hit 10000, send this SMS immediately

જો તમે 31 માર્ચ 2022 સુધી આધાર-પાન કાર્ડ લિંક નહીં કરાવો તો તમને 10,000 રુપિયાનો દંડ થઈ શકે છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ