જરૂરી વાત / Cheque Bounce થવા પર થઈ શકે છે આટલા વર્ષની સજા, આ નિયમો જાણી લેવા તમારા માટે ખૂબ જરૂરી

cheque bounce penalty rules you should know to avoid loss and case lodge know more

Cheque Bounce થવા પર ઘણી બેન્કો અલગ અલગ પેનલ્ટી લે છે. પેનલ્ટી નિયમો તમારી માટે જાણી લેવા ખૂબ જરૂરી છે. 

Loading...