જૂનાગઢ / સાવધાન યુવાનો ! જોખમી સ્ટંન્ટ ક્યારેક મોંઘા પડી શકે, જૂનાગઢના વિલિંગ્ડન ડેમમાં છલાંગ લગાવતા યુવકો કેમેરામાં કેદ 

Beware young people! Dangerous stunts can sometimes be costly, youngsters jump into Willingdon Dam in Junagadh, captured on...

જૂનાગઢના વિલિંગ્ડન ડેમમાં છલાંગ લગાવતા યુવકો કેમેરામાં કેદ,જોખમી સ્ટંન્ટ ક્યારેક મોંઘા પડી શકે, આ મજા ક્યારેક જીવને જોખમી બની શકે છે. આ મજા ક્યારે સજા બની શકે છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ