સચેત / પગ લપસ્યો તો સીધું મળશે મોત: અમદાવાદની ફરતે આવેલી આ જગ્યા પર સેલ્ફીનો ક્રેઝ એટલે મોતને આમંત્રણ

Best option for Narmada Canal outings around Ahmedabad

ફેન્સિંગ તોડીને લોકો સાઈફનનાં પગ‌િથયાં ઊતરી વહેતા પાણીમાં પગ પલાળવા માટે જાય છેઃ પગ લપસ્યો તો સીધું મોત મળે તેવી સ્થિતિ

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ