ગુજરાત / હાથશાળ અને હસ્તકલા ક્ષેત્રે વિશેષ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરનારા 22 કારીગરોને પ્રોત્સાહન માટે એવોર્ડ કરાયા જાહેર

Awards for the year 2014 and 2020 have been announced for the promotion of artisans who have achieved special achievements...

હાથશાળ-હસ્તકલા ક્ષેત્રે વિશેષ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરનાર કારીગરોને પ્રોત્સાહન માટે વર્ષ ૨૦૧૯ અને ૨૦૨૦ના એવોર્ડ જાહેર કરાયા : ૨૨ કારીગરોની એવોર્ડ માટે પસંદગી

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ