ના હોય! / સલામ : કોઈ પણ કપડા લઈ જાઓ 1 રૂપિયામાં, ચાર યુવાનોએ શરૂ કરી અનોખી દુકાન

At clothes bank for poor in bengaluru each piece costs Re 1

આ બુટીકનું નામ ઈમેજીન ક્લોથ્સ બેન્ક  (Imagine Clothes Bank) છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ