સુરત / નાનપણમાં ઢીંગલીઓ સાથે રમવાનું પસંદ કરતો આરવ બન્યો આયેશા, સુરતમાં નવીન કિસ્સો સામે આવ્યો

A young man transformed to a young woman by the doctors of Surat

સુરતમાં પુરુષ ઉપર સફળ સર્જરી કરવામાં આવી તેનું મહિલા તરીકે ટ્રાન્સફોરેશન કરવામાં આવ્યું

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ