યોગ ડે / અમદાવાદમાં યોગ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી, સિદી સૈયદ ઝાળી ખાતે યોગ કરીને ઉજવણી કરી

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ