ક્રાઈમ / પતિની હત્યા કરીને કેમ કટકાં કરી નાખ્યાં? લોહી કકળી ઉઠે એવો ખુલાસો કર્યો દિલ્હીની પત્ની પૂનમે

Why was the husband killed and cut into pieces? Delhi's wife Poonam made a blood-curdling revelation

લાશને ઠેકાણે લગાવવા માટે લાશને 10 ટૂકડા કર્યા હતા.તમામ ટુકડાઓને ફ્રીઝમાં મુકી દીધા હતા અને મોકો જોઈને એક એક ટુકડાને અલગ અલગ સ્થળે તેનો નિકાલ કર્યા હતો.

Loading...