કામની વાત / બાળકોને શરદી થાય અને બામ લગાવતા હોવ તો આટલી બાબત જાણી લેજો

 Use Of Balm On Babies things u should know

શરદી અને ઉધરસ સમયે બાળકોને બામ લગાવતા આ ધ્યાન રાખો કે તેનો ઉપયોગ કેટલા પ્રમાણમાં કરાય તે યોગ્ય છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ