આસ્થા / હનુમાનજીને પ્રસન્ન કરવા છે! તો મંગળવારના દિવસે ભૂલથી પણ આ કાર્યો ન કરતા નહીં તો થઇ જશો હેરાન

To please Hanumanji! So if you don't do these things even by mistake on Tuesday, you will be annoyed

મંગળવારના દિવસે હનુમાનજીની પૂજા કરવામાં આવે તો તમામ શુભ ફળ મળે છે પણ હનુમાનજીને પ્રસન્ન કરવા માટે ભૂલથી પણ આ કામ ન કરવા જોઈએ.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ