કોરોના / WHOએ કહ્યું કોરોના દર્દી લે આ બે દવાઓ, વેન્ટિલેટરની જરૂર નહીં પડે અને તરત આરામ મળશે

The WHO approved the use of two drugs for severe patients with corona

WHO કોરોનાના ગંભીર દર્દીઓ માટે બે દવાઓના વપરાશ માટે મંજૂરી આપી. આ દવા લેવાથી દર્દીએ વેન્ટિલેટરની જરુર નહી પડે

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ