ગાંધીનગર / ખેડૂતો માટે ખુશખબર: ખરીફ સિઝનના પાકના ટેકાના ભાવમાં આટલા ટકાનો વધારો કરાશે, કૃષિમંત્રીએ કરી ભલામણ

The support price of Kharif season crops will be increased by 8%

ખરીફ સિઝનના પાકના ટેકાના ભાવમાં 8 ટકાનો વધારો કરવા રાજ્ય સરકાર ભારત સરકારના કૃષિખર્ચ અને ભાવપંચને ભલામણો મોકલશે

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ