કેન્દ્રનો નિર્દેશ / કેન્દ્રનો રાજ્ય સરકારોને નિર્દેશ,રાજ્યો ગામડોઓમાં ઊભા કરે આઈસોલેસન સેન્ટરો

The Center directed the state governments to set up isolation centers in the villages

કેન્દ્ર સરકારનો રાજ્યોને નિર્દેશ, રાજ્યો ગામડાઓમાં આઈસોલેશન સેન્ટરો, હોમ ક્વોરોન્ટાઈ સેન્ટરો શરૂ કરવામાં આવે, સંક્રમિત દર્દીઓને નિ:શુલ્ક સારવાર આપવામાં આવે

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ