અમદાવાદ / AMC મચ્છરોને ભગાડશે.! રોગચાળાની રાડને ઓછી કરવા તૈયાર કર્યો આવો પ્લાન, અધિકારીઓ છટકી નહીં શકે

In Ahmedabad city, the system conducted a fogging exercise

અમદાવાદ શહેરમાં એક અથવા બીજા કારણસર મચ્છરોનો ઉપદ્રવ હવે બારમાસી બન્યો છે, તેમાં પણ ચોમાસામાં મચ્છરજન્ય રોગચાળો લોકોમાં રાડ પડાવી જાય છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ