એક્શન / ઇલેક્ટ્રીક વ્હીકલ્સમાં આગની સંખ્યાબંધ ઘટનાઓને પગલે જાગી સરકાર, કંપનીઓ સામે લીધા પગલાં

ev fire centre sent show cause notice to electric vehicle manufacturers in india

કેન્દ્ર સરકારે તાજેતરમાં દેશની અંદર એવાં તમામ ઇલેક્ટ્રિક વાહન ઉત્પાદકોને કારણ બતાઓ નોટિસ જાહેર કરી છે કે જે વ્હીકલ્સમાં તાજેતરમાં જ આગ લાગી હોય.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ