ભૂકંપ / મધરાતે ધણધણી ઉઠી ધરતી, લેહ અને મ્યાનમારમાં ભૂકંપ

earthquake in leh and Myanmar noted 3.8 and 5.5 magnitude

ગઇકાલે રાત્રે લેહ અને મ્યાનમારમઆ ભૂકંપ આવ્યો હતો જેની તીવ્રતા અનુક્રમે 3.8 અને 5.5 જેટલી રહી હતી.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ