ધર્મ / ઘરના ક્યારામાં રહેલી તુલસી પણ આપે છે શુભ-અશુભ ઘટનાઓનો સંકેત, અવગણના પડી શકે છે ભારે

changes in tulsi plant gives indication about future incidents know shubh ashubh sanket of tulsi

ઘરમાં રહેલા તુલસીના છોડનું અચાનક સુકાઈ જવું, કે અચાનક લીલા-છમ થઈ જવું આગામી ઘટનાઓનો સંકેત આપે છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ