ચિંતા / 2023ને લઈને બાબા વેંગાની ભવિષ્યવાણીથી વધ્યું ટેન્શન! 2022માં આટલી તો ખરેખર સાચી પડી 

Baba Venga's prediction about 2023 increased tension!

બાબા વેંગા મૃત્યુ પહેલા તેમણે વર્ષ 5079 સુધી ભવિષ્યવાણી કરી, 2022માં કેટલીક આગાહી તો સાચી પડી 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ