કાર્યવાહી / અમદાવાદીઓ આ જાણીતા મોલમાં KFCનું ફૂડ ટેસ્ટમાં ફેલ, તો રાજકોટના પ્રખ્યાત ઈશ્વર ઘૂઘરાની ખૂલી પોલ, અખાદ્ય જથ્થો નાશ

Alpha One Malls KFC sealed action by AMCs food department

AMC ના ફૂડ વિભાગ દ્વારા આલ્ફા વન મોલનું KFC સીલ કરાયું હતું. ફૂડ અને પાણીના સેમ્પલ લેબોરેટરી ટેસ્ટમાં ફેલ થયા હતા. તો રાજકોટમાં પ્રખ્યાત ઈશ્વર ઘૂઘરા વાળાને ત્યાં તપાસમાં વાસી બટાકા માવો,મરચાંની ચટણી માટેના કલર મળી આવ્યા હતા.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ