હેલ્થ / ચમત્કાર ! ડોક્ટરોએ ગર્ભમાં બાળકના દ્રાક્ષ જેટલા હાર્ટને 90 સેકન્ડમાં ધબકતું કર્યું, જીવ બચાવ્યો, કેવી રીતે કર્યું હશે

AIIMS doctors perform successful rare procedure on grape size heart of fetus in 90 seconds

દિલ્હી એમ્સના ડોક્ટરોએ ફક્ત 90 સેકન્ડમાં એક ગર્ભસ્થ બાળકના હાર્ટનું સફળ ઓપરેશન કરીને તેનો જીવ બચાવી લીધો હતો.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ