બદલાવ / પોસ્ટ ઑફિસમાં અકાઉન્ટ છે જાણી લો નિયમમાં થયેલો આ ફેરફાર નહીંતર થઇ જશે નુકસાન 

Withdrawal will be charged 25 rupees every time from April

જો તમારુ પોસ્ટ ઑફિસમાં ખાતુ છે તો 1 એપ્રિલથી લાગૂ થઇ રહેલા આ નિયમથી તમે ટેન્શનમાં આવી જશો. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ