મોરબી દુર્ઘટના / મચ્છુના પાણીમાં મૃતદેહ શોધવામાં જળકુંભી બની અવરોધ, બોટમાં આધુનિક મશીન સાથે ઉતરી સેના 

The water bodies became an obstacle to find the body in Macchu water, the army landed with modern machines in boats

દુર્ઘટના બાદ અનેક મૃતદેહો શોધવા માટે જળકુંભી અવરોધ બની રહી હોઇ હવે જળકુંભી કાઢવા નદીમાં આધુનિક મશીન ઉતારવામાં આવ્યું

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ