ટેકનિકલ શિક્ષણ / GTUના આ 'આઇડિયા'થી વિદ્યાથીઓનું મગજ નહીં ચડે ચકરાવે, ગુજરાતની દરેક ટેકનિક્લ કોલેજોમાં હવે આ ખાસ લેબ શરૂ

Students will not be distracted by this 'idea' of GTU, now this special lab has been started in every technical college of...

કાઉન્સિલ દ્વારા આઇડિયા ડેવલપમેન્ટ, ઇવેલ્યુશન એન્ડ એપ્લીસેશન એટલે કે આઇડીયા લેબ દરેક ટેકનિકલ કોલેજમાં શરૂ થાય તે માટેનો પ્રોજેક્ટ શરૂ કરાયો છે. આ માટે 1.10 કરોડની ગ્રાન્ટ અપાશે

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ